7g06 là gì - Nghĩa của từ 7g06

7g06 có nghĩa là

Một cái tên thay thế (và sai lệch) cho "không bao giờ từ bỏ bạn", được sử dụng khi ai đó muốn xem Dead Bart nhưng thay vào đó họ nhận được rickrolled.

Ví dụ

Tôi đã cố gắng để xem 7G06 nhưng tôi vừa nhận được rickrolled!

7g06 có nghĩa là

Tập cho Dead Bart.

Ví dụ

Tôi đã cố gắng để xem 7G06 nhưng tôi vừa nhận được rickrolled!