Bạn có thể thêm ký tự trong Python không?

Trong hướng dẫn về trăn này, bạn sẽ tìm hiểu về cách nối vào chuỗi python và chúng tôi cũng sẽ kiểm tra

 • Nối vào một chuỗi python
 • Thêm vào một chuỗi python
 • Chèn vào chuỗi python
 • Nối 0 vào chuỗi python
 • Nối ký tự vào chuỗi python
 • Python nối vào đầu chuỗi trong một vòng lặp
 • Thêm chữ cái vào chuỗi python
 • Thêm biến vào chuỗi python
 • Thêm int vào chuỗi python
 • Nối vào cuối chuỗi trong python
 • Cách nối một dòng mới vào một chuỗi trong python
 • Cách thêm dấu gạch chéo ngược vào chuỗi trong python
 • Cách nối vào một chuỗi rỗng trong python
 • Cách nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python

Mục lục

Nối vào một chuỗi python

Hãy xem cách nối vào một chuỗi python

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng toán tử “+” để nối vào một chuỗi trong python. Đoạn mã dưới đây hiển thị nối thêm hai chuỗi

Thí dụ

s1 = "New"
s2 = "Delhi"
space = " "
print(s1 + space + s2)

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra để thêm vào chuỗi python

Nối vào một chuỗi python

Đây là cách chúng ta có thể thêm vào một chuỗi trong Python

Đọc. Các phương thức chuỗi trong Python với các ví dụ

Thêm vào một chuỗi python

Bây giờ, chúng ta sẽ xem cách thêm vào trước một chuỗi python

Thêm vào trước một chuỗi sẽ thêm phần tử vào một chuỗi. Trong ví dụ này, chúng tôi có hai chuỗi và để có được đầu ra, chúng tôi sẽ in my_string

Thí dụ

my_string = "Python"
add_string = " is famous"
my_string += add_string
print("The string is : " + my_string)

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra để thêm vào chuỗi python

Thêm vào một chuỗi python

Đây là cách chúng ta có thể thêm vào trước một chuỗi trong Python

Đọc. Xóa ký tự khỏi chuỗi Python

Chèn vào chuỗi python

Ở đây, chúng ta sẽ xem cách chèn vào một chuỗi python

 • Để chèn vào một chuỗi, chúng tôi sẽ sử dụng lập chỉ mục trong python
 • Chèn vào một chuỗi trả về chuỗi với một chuỗi khác được chèn vào nó tại một chỉ mục nhất định
 • Trong ví dụ này, chúng tôi đang chèn “New York” vào “Los Angeles, Chicago” và nó trả về “Los Angeles, New York, Chicago”

Thí dụ

str1 = "Los Angeles, Chicago"
str2 = "New York, "
beg_substr = str1[:7]
end_substr = str1[7:]
my_str = beg_substr + str2 + end_substr
print(my_str)

Đây là cách chúng ta có thể chèn vào một chuỗi trong Python

Đọc. Python ghi Chuỗi vào một tệp

Nối 0 vào chuỗi python

Hãy xem cách nối 0 vào chuỗi python

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hàm rjust để nối thêm 0 vào một chuỗi vì nó cung cấp một cách duy nhất để thực hiện tác vụ

Thí dụ

t_str = 'New'
N = 1
res = t_str.rjust(N + len(t_str), '0')
print("The string after adding zeros : " + str(res))

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra cho việc thêm 0 vào chuỗi python

Nối 0 vào chuỗi python

Đoạn mã Python ở trên chúng ta có thể sử dụng để nối thêm 0 vào một chuỗi trong Python

Đọc. Python tạo số và chuỗi ngẫu nhiên

Nối ký tự vào chuỗi python

Bây giờ, chúng ta sẽ xem cách nối ký tự vào chuỗi python

 • Để nối một ký tự vào một chuỗi, chúng ta sẽ chèn ký tự đó vào chỉ mục của một chuỗi và nó sẽ tạo một chuỗi mới với ký tự đó
 • Để chèn một ký tự, chúng ta sẽ sử dụng lệnh cắt a_str[. 1] + “n” + a_str[1. ] và toán tử “+” được sử dụng để chèn ký tự mong muốn

Thí dụ

a_str = "Hello"
a_str = a_str[:1] + "n" + a_str[1:]
print(a_str)

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra cho việc nối thêm ký tự vào chuỗi python

Nối ký tự vào chuỗi python

Đây là cách nối ký tự vào chuỗi trong Python

Đọc. Cách chuyển đổi Chuỗi thành Ngày giờ trong Python

Python nối vào đầu chuỗi trong một vòng lặp

Ở đây, chúng ta sẽ thấy Python nối vào đầu chuỗi trong một vòng lặp

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ nối vào đầu chuỗi bằng cách sử dụng vòng lặp for và toán tử “+” được sử dụng

Thí dụ

endstr = "People"
my_list = ['Hello', 'to', 'all']
for words in my_list:
 endstr = endstr + words
print("The string is: " + endstr)

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra cho python add to string in a loop

Python nối vào đầu chuỗi trong một vòng lặp

Đoạn mã trên, chúng ta có thể sử dụng để nối vào đầu chuỗi trong vòng lặp trong Python

Đọc. Cách chuyển đổi chuỗi Python thành mảng byte

Thêm chữ cái vào chuỗi python

Ở đây, chúng ta sẽ xem cách thêm chữ cái vào chuỗi python

Để thêm chữ cái vào một chuỗi python, chúng tôi sẽ sử dụng f”{str1}{l2}” và để có được đầu ra, chúng tôi sẽ in(res)

Thí dụ

str1 = "Python"
l2 = "G"
res = f"{str1}{l2}"
print(res)

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra cho việc thêm ký tự vào chuỗi python

Thêm chữ cái vào chuỗi python

Đây là mã python để thêm chữ cái vào chuỗi trong Python

Đọc. Cách nối chuỗi trong python

Thêm biến vào chuỗi python

Hãy xem cách thêm biến vào chuỗi python

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng toán tử “+” để thêm một biến vào một chuỗi

Thí dụ

var = "Guides"
print("Python " + var + " for learning")

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra cho việc thêm biến vào chuỗi python

Thêm biến vào chuỗi python

Đây là cách thêm biến vào chuỗi trong Python

Đọc. Chuyển đổi float thành int Python

Thêm int vào chuỗi python

Bây giờ, chúng ta sẽ xem cách thêm int vào chuỗi python

Đầu tiên, chúng tôi sẽ khởi tạo chuỗi và một số và bằng cách sử dụng chuyển đổi loại, chúng tôi sẽ chèn số vào chuỗi, sau đó để có đầu ra, chúng tôi sẽ in

Thí dụ

________số 8_______

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra cho việc thêm int vào chuỗi python

Thêm int vào chuỗi python

Đây là cách thêm int vào một chuỗi trong Python

Đọc. Định dạng chuỗi Python với các ví dụ

Nối vào cuối chuỗi trong python

Ở đây, chúng ta sẽ xem cách nối vào cuối chuỗi trong python

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng toán tử “+” và để có được đầu ra, chúng tôi sẽ in(string3)

Thí dụ

string1 = "Hello Wo"
string2 = "rld"
string3 = string1 + string2
print(string3)

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra để nối vào cuối chuỗi trong python

Nối vào cuối chuỗi trong python

Đoạn mã trên chúng ta có thể sử dụng để nối vào cuối chuỗi trong python

Đọc. Chương trình Python để đảo ngược một chuỗi

Cách nối một dòng mới vào một chuỗi trong python

Hãy để chúng tôi xem cách nối một dòng mới vào một chuỗi trong python

Trong ví dụ này, để nối thêm một dòng mới vào một chuỗi, chúng tôi đã chỉ định ký tự xuống dòng bằng cách sử dụng “\n” còn được gọi là ký tự thoát. Do đó, chuỗi “to python” được in ở dòng tiếp theo

Thí dụ

my_string = "Python"
add_string = " is famous"
my_string += add_string
print("The string is : " + my_string)
0

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra về cách nối một dòng mới vào một chuỗi trong python

Cách nối một dòng mới vào một chuỗi trong python

Đoạn mã trên chúng ta có thể sử dụng để nối một dòng mới vào một chuỗi trong python

Đọc. Cách chuyển đổi chuỗi thành float trong Python

Cách thêm dấu gạch chéo ngược vào chuỗi trong python

Bây giờ, chúng ta sẽ xem cách thêm dấu gạch chéo ngược vào một chuỗi trong python

Trong ví dụ này, để thêm dấu gạch chéo ngược vào một chuỗi trong python, chúng tôi đã sử dụng cú pháp “\\” để biểu thị dấu gạch chéo ngược đơn lẻ cho một chuỗi

Thí dụ

my_string = "Python"
add_string = " is famous"
my_string += add_string
print("The string is : " + my_string)
1

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra về cách thêm dấu gạch chéo ngược vào chuỗi trong python

Cách thêm dấu gạch chéo ngược vào chuỗi trong python

Đoạn mã trên chúng ta có thể sử dụng để thêm dấu gạch chéo ngược vào một chuỗi trong python

Đọc. Thêm chuỗi vào danh sách Python

Cách nối vào một chuỗi rỗng trong python

Hãy xem cách nối vào một chuỗi rỗng trong python

Để nối vào một chuỗi rỗng trong python, chúng ta phải sử dụng toán tử “+” để nối vào một chuỗi trống

Thí dụ

my_string = "Python"
add_string = " is famous"
my_string += add_string
print("The string is : " + my_string)
2

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra về cách nối vào một chuỗi trống trong python

Cách nối vào một chuỗi rỗng trong python

Đoạn mã trên chúng ta có thể sử dụng để nối vào một chuỗi rỗng trong python

Đọc chuỗi Python để liệt kê

Cách nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python

Ở đây, chúng ta sẽ xem cách nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python

Để nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python, chúng ta phải đặt chuỗi trong dấu ngoặc đơn

Thí dụ

my_string = "Python"
add_string = " is famous"
my_string += add_string
print("The string is : " + my_string)
3

Bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để xem đầu ra về cách nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python

Cách nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python

Đoạn mã trên chúng ta có thể sử dụng để nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python

Cách nối vào một chuỗi trong python

Trong python, để nối thêm một chuỗi trong python chúng ta sẽ sử dụng toán tử ” + ” và nó sẽ nối thêm biến vào chuỗi hiện có

Thí dụ

my_string = "Python"
add_string = " is famous"
my_string += add_string
print("The string is : " + my_string)
4

Sau khi viết mã Python ở trên (cách nối chuỗi trong python), Những cái bạn sẽ in sau đó đầu ra sẽ xuất hiện "Tên tôi là Misheil và mức lương của tôi là khoảng 10000". Ở đây, toán tử ” + ” được sử dụng để nối thêm biến. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới nối vào một chuỗi trong python

Cách nối vào một chuỗi trong python

Cũng đọc

 • Cách xử lý lỗi chỉ mục. chỉ mục chuỗi ngoài phạm vi trong Python
 • Cách chuyển đổi danh sách thành chuỗi trong Python
 • Hàm chuỗi Python
 • Python sắp xếp mảng NumPy
 • Python Đếm từ trong tệp
 • Python đổi nhị phân sang thập phân + 15 Ví dụ

Trong hướng dẫn Python này, chúng ta đã tìm hiểu về cách Nối vào chuỗi python. Ngoài ra, chúng tôi đã đề cập đến các chủ đề dưới đây

 • Nối vào một chuỗi python
 • Thêm vào một chuỗi python
 • Chèn vào chuỗi python
 • Nối 0 vào chuỗi python
 • Nối ký tự vào chuỗi python
 • Python nối vào đầu chuỗi trong một vòng lặp
 • Thêm chữ cái vào chuỗi python
 • Thêm biến vào chuỗi python
 • Thêm int vào chuỗi python
 • Nối vào cuối chuỗi trong python
 • Cách nối một dòng mới vào một chuỗi trong python
 • Cách thêm dấu gạch chéo ngược vào chuỗi trong python
 • Cách nối vào một chuỗi rỗng trong python
 • Cách nối dấu ngoặc kép vào chuỗi trong python
 • Cách nối vào một chuỗi trong python

Bijay Kumar

Python là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Tôi đã làm việc với Python trong một thời gian dài và tôi có kinh nghiệm làm việc với nhiều thư viện khác nhau trên Tkinter, Pandas, NumPy, Turtle, Django, Matplotlib, Tensorflow, Scipy, Scikit-Learn, v.v… Tôi có kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng khác nhau . Kiểm tra hồ sơ của tôi

Python có hỗ trợ kiểu dữ liệu char không?

Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, chuỗi trong Python là mảng byte đại diện cho các ký tự unicode. Tuy nhiên, Python không có kiểu dữ liệu ký tự , một ký tự đơn giản chỉ là một chuỗi có độ dài 1.

Bạn có thể thêm vào chuỗi bằng Python không?

Sử dụng toán tử += để nối chuỗi trong Python .