bedphones là gì - Nghĩa của từ bedphones

bedphones có nghĩa là

tai nghe bạn chỉ mặc trên giường

Ví dụ

Chết tiệt của tôi Lady Lady di chuyển giường ngủ của tôi từ giường của tôi đến bàn của tôi và nó đưa tôi vì chết tiệt để tìm thấy chúng