Chênh lệch đối xứng Python Giải pháp HackerRank

Một thẻ đã tồn tại với tên chi nhánh được cung cấp. Nhiều lệnh Git chấp nhận cả tên thẻ và tên nhánh, vì vậy việc tạo nhánh này có thể gây ra hành vi không mong muốn. Bạn có chắc chắn muốn tạo nhánh này không?

Nếu các giá trị danh sách là tất cả các loại số nguyên, hãy sử dụng phương thức map() để chuyển đổi tất cả các chuỗi thành số nguyên

>> newlis = list(map(int, lis))
>> print (newlis)
[5, 4, 3, 2]


Bộ là một túi không có thứ tự của các giá trị duy nhất. Một bộ duy nhất chứa các giá trị của bất kỳ loại dữ liệu bất biến nào


TẠO BỘ

>> myset = {1, 2} # Directly assigning values to a set
>> myset = set()  # Initializing a set
>> myset = set(['a', 'b']) # Creating a set from a list
>> myset
{'a', 'b'}


BỘ SỬA ĐỔI
Sử dụng hàm add()

>> myset.add('c')
>> myset
{'a', 'c', 'b'}
>> myset.add('a') # As 'a' already exists in the set, nothing happens
>> myset.add((5, 4))
>> myset
{'a', 'c', 'b', (5, 4)}


Sử dụng hàm update()

>> myset.update([1, 2, 3, 4]) # update() only works for iterable objects
>> myset
{'a', 1, 'c', 'b', 4, 2, (5, 4), 3}
>> myset.update({1, 7, 8})
>> myset
{'a', 1, 'c', 'b', 4, 7, 8, 2, (5, 4), 3}
>> myset.update({1, 6}, [5, 13])
>> myset
{'a', 1, 'c', 'b', 4, 5, 6, 7, 8, 2, (5, 4), 13, 3}


LOẠI BỎ MẶT HÀNG
Cả hai hàm discard() và remove() đều lấy một giá trị làm đối số và loại bỏ giá trị đó khỏi tập hợp. Nếu không có giá trị đó, thì hàm discard() không làm gì cả, nhưng hàm remove() sẽ tạo ra một ngoại lệ KeyError

>> myset.discard(10)
>> myset
{'a', 1, 'c', 'b', 4, 5, 7, 8, 2, 12, (5, 4), 13, 11, 3}
>> myset.remove(13)
>> myset
{'a', 1, 'c', 'b', 4, 5, 7, 8, 2, 12, (5, 4), 11, 3}


CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT LẬP THÔNG DỤNG
Sử dụng các hàm union (), giao () và khác biệt ()

>> a = {2, 4, 5, 9}
>> b = {2, 4, 11, 12}
>> a.union(b) # Values which exist in a or b
{2, 4, 5, 9, 11, 12}
>> a.intersection(b) # Values which exist in a and b
{2, 4}
>> a.difference(b) # Values which exist in a but not in b
{9, 5}


Các hàm union () và giao nhau () là các phương thức đối xứng

>> a.union(b) == b.union(a)
True
>> a.intersection(b) == b.intersection(a)
True
>> a.difference(b) == b.difference(a)
False


Các cấu trúc dữ liệu tích hợp khác trong Python này cũng hữu ích


Nhiệm vụ

Cho 2 bộ số nguyên M và N, in ra hiệu đối xứng của chúng theo thứ tự tăng dần. Thuật ngữ khác biệt đối xứng chỉ ra những giá trị tồn tại trong M hoặc N nhưng không tồn tại trong cả hai
Định dạng đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên M
Dòng thứ hai chứa M số nguyên cách nhau bởi dấu cách
Dòng thứ ba chứa số nguyên N

Dòng thứ tư chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách


Định dạng đầu ra

Xuất các số nguyên hiệu đối xứng theo thứ tự tăng dần, mỗi số một dòng
đầu vào mẫu

4
2 4 5 9
4
2 4 11 12


Đầu ra mẫu

________số 8_______
Giải pháp


>> newlis = list(map(int, lis))
>> print (newlis)
[5, 4, 3, 2]
0


từ chối trách nhiệm. -

tuyên bố về vấn đề lỗ trên được đưa ra bởi hackerrank. com nhưng giải pháp được tạo bởi cơ quan codeworld19 nếu có bất kỳ truy vấn nào liên quan đến bài đăng hoặc trang web này, hãy điền vào biểu mẫu liên hệ sau, cảm ơn bạn