Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị điện trở R, độ tự cảm L và điện dung C thỏa điều kiện

. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số góc của dòng điện là ω1 hoặc ω2=4 ω1 thì mạch điện có cùng hệ số công suất và bằng


A.

B.

C.

D.

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn dây thuần cảm, tụ C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh giá trị điện dung của tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị C1 và C2 thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau π/3, điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị 60V. Ứng với giá trị điện dung C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng một nửa công suất cực đại. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch.

A.

60

V.

B.

20

V.

C.

30V.

D.

30

V.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Hướng dẫn: Ta có khi C=C3 thì

mặt khác
=> R=ZL =>
mặt khác
(1)

Theo giả thiết

với
(2)

từ (1) và (2) =>

.

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Công suất mạch điện xoay chiều – hệ số công suất - Vật Lý 12 - Đề số 10

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần r. Đặt một hiệu điện thế u = 120

  vào hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh cho R biến thiên, khi R = 10 W thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại; khi
  thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại. Khi công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại thì công suất tiêu thụ trên cuộn dây là ?

 • Đặt một điện áp uAB = U0cos ωt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn dây cóđiện trở thuần r = R và một tụđiện cóđiện dung C. Điểm M nằm giữa điện trở R và cuộn dây, điểm N nằm giữa cuộn dây với tụđiện C thì thấy hai điện áp uAN, uMB vuông pha với nhau và có cùng giá trị hiệu dụng. Hệ số công suất của mạch điện là:

 • Khi đặt điện áp có biểu thức u = U0.cos(ωt - π/3) V vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch đó có biểu thức i = I0cos(ωt - π/6) A. Hệ số công suất của mạch là:

 • Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức

  (A) chạy qua điện trở
  . Trong 1 phút, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là ?

 • Cho đoạn mạch RLC,

  .Đặt vào mạch hiệu điện thế:
  .Biết hiệu điện thế giữa hai bản tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha một góc
  . Công suất tiêu thụ của mạch là:

 • Đặt điện áp u = U0cos

  t (U0và
  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha
  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là:

 • Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn dây thuần cảm, tụ C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh giá trị điện dung của tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị C1 và C2 thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau π/3, điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị 60V. Ứng với giá trị điện dung C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng một nửa công suất cực đại. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Số cách chia

  đồ vật khác nhau cho
  người sao cho có một người được
  đồ vật và
  người còn lại mỗi người được
  đồ vật là:

 • Cho đa giác đều

  nội tiếp trong đường tròn
  . Tính số hình chữ nhật có các đỉnh là
  trong
  đỉnh của đa giác đó.

 • Tính tổng

  ta được kết quả là:

 • Trong khai triển

  , số hạng tổng quát của khai triển?

 • Tìm hệ số của

  trong khai triển thành đa thức của
  .

 • Cho tập hợp

  phần tử. Số tập con gồm
  phần tử của
  là:

 • Tìm số hạng không chứa

  trong khai triển của biểu thức:

 • Trong khai triển

  với
  . Số hạng chứa
  là:

 • Tìm số hạng chứa

  trong khai triển nhị thức Newton
  .

 • Trong khai triển

  , hệ số của số hạng chứa
  là: