Cho tam giác ABC đều cạnh a và G là trọng tâm tính AG

10/08/2021 858

Ta có: AB→−GC→=AC→+CB→+CG→=AG→+CB→=2GH→+2HB→  =2GH→+HB→=2GB→=2.a33=2a33 Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4a và AD = 3a thì độ dài AB→+AD→ là:

Xem đáp án » 07/08/2021 4,636

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Khi đó AB→+AC→=

Xem đáp án » 07/08/2021 3,308

Cho tam giác đều ABC cạnh a, H là trung điểm của BC. Tính CA→-HC→

Xem đáp án » 07/08/2021 1,100

Cho hình thoi ABCD có AC = 2a và BD = a. Tính AC→+BD→

Xem đáp án » 07/08/2021 892

Cho tam giác ABC. Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn đẳng thức MB→−MC→=BM→−BA→ là:

Xem đáp án » 10/08/2021 813

Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm là G. Phát biểu nào là đúng?

Xem đáp án » 07/08/2021 765

Cho tam giác ABC vuông cân tại C và AB = 2. Tính độ dài của AB→+AC→

Xem đáp án » 07/08/2021 714

Tam giác ABC có AB = AC = a và BAC^=1200. Tính AB→+AC→

Xem đáp án » 07/08/2021 378

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC. Đẳng thức nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/08/2021 325

Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai?

Xem đáp án » 10/08/2021 269

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tổng hai vectơ GB→+GC→ có độ dài bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án » 07/08/2021 268

Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho: MA→+MB→=MC→+MB→ là:

Xem đáp án » 07/08/2021 233

Cho hình bình hành ABCD. Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn đẳng thức MA→+MB→−MC→=MD→ là

Xem đáp án » 10/08/2021 138

Cho ba lực F1→=MA→,F2→=MB→,F3→=MC→ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F1→, F2→ đều bằng 100N và AMB^=600. Khi đó cường độ lực của F3→ là:

Xem đáp án » 10/08/2021 110

27/08/2021 1,126

Ta có: AB→=AB=a  Gọi M là trung điểm của BC ⇒BM=12BC=a2  Tam giác ABM vuông tại M nên  AM=AB2−BM2=a2−a24=a32 Ta có AG→=AG=23AM=23.a32=a33        Mà I là trung điểm AG nên  MI=AG=a33 BI→=BI=BM2+MI2=a24+a23=a216 Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (0; −3), B (2; 1), D (5; 5) Tìm tọa độ điểm C để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem đáp án » 28/08/2021 5,765

Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Biết M (1; 1), N (−2; −3), P (2; −1). Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 31/08/2021 1,830

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ điểm N trên cạnh BC của tam giác ABC có A1;−2,B2;3,C−1;−2 sao cho SABN = 3SANC là:

Xem đáp án » 31/08/2021 1,710

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho △ABC vuông tại A có B1;−3 và C1;2. Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của △ABC, biết AB = 3, AC = 4

Xem đáp án » 31/08/2021 1,201

Tam giác ABC thỏa mãn:AB→+AC→=AB→−AC→ thì tam giác ABC là

Xem đáp án » 31/08/2021 1,149

Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua D. Độ dài vec tơ MN→ là:

Xem đáp án » 27/08/2021 1,040

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A (0; 3), D (2; 1) và 

I (−1; 0) là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa độ tung điểm của cạnh BC.

Xem đáp án » 28/08/2021 990

Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho MA→+2MB→=6MA→−MB→ là:

Xem đáp án » 28/08/2021 990

Cho tam giác ABC, M và N là hai điểm thỏa mãn: BM→=BC→−2AB→, CN→=xAC→−BC→. Xác định x để A, M, N thẳng hàng

Xem đáp án » 31/08/2021 698

Cho ΔABC. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn MA→+MB→=0→, 2NA→+3NC→=0→ và BC→=kBP→. Tìm k để ba điểm M, N, P thẳng hàng

Xem đáp án » 28/08/2021 668

Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm được xác định: 4BM→−3BC→=0→. Khi đó vec tơ AM→ bằng:

Xem đáp án » 31/08/2021 636

Cho tứ giác ABCD, trên cạnh AB, CD lấy lần lượt các điểm M, N sao cho 3AM→=2AB→ và 3DN→=2DC→. Tính vec tơ MN→ theo hai vec tơ AD→,BC→ 

Xem đáp án » 28/08/2021 582

Cho ΔABC. Tìm tập hợp các điểm M sao cho: MA→+3MB→−2MC→=2MA→−MB→−MC→  

Xem đáp án » 31/08/2021 424

Cho hai lực F1→=MA→, F2→=MB→ cùng tác động vào một vật tại điểm M cường độ hai lực F1→,F2→ lần lượt là: 300 (N) và 400 (N).AMB^=900 . Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật.

Xem đáp án » 31/08/2021 386

Cho hình thang ABCD có đáy AB = a, CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tính độ dài của vec tơ MN→+BD→+CA→ 

Xem đáp án » 31/08/2021 361