denardo là gì - Nghĩa của từ denardo

denardo có nghĩa là

Đi chơi với một cô gái trong hai đến ba ngày.Sau đó yêu atfter thứ tư.Bỏ rơi Bạn mọi lúc trong khi bạn nói rằng bạn muốn cho cô gái không gian.

Thí dụ

Ron: Dude Wheres Joe?
Chris: Idk anh ấy là một denardo
Ron: Hutch!
Chris: What a Cock Puller! ... Big Nigger Dick Head !!

denardo có nghĩa là

A Cấp 100 Fuckboy

Thí dụ

Ron: Dude Wheres Joe?

denardo có nghĩa là

Chris: Idk anh ấy là một denardo

Thí dụ

Ron: Dude Wheres Joe?

denardo có nghĩa là

Chris: Idk anh ấy là một denardo
Ron: Hutch!
Chris: What a Cock Puller! ... Big Nigger Dick Head !! A Cấp 100 Fuckboy

Thí dụ

Ron: Dude Wheres Joe?