Hướng dẫn cài đặt modem billion adsl2+ router

Tr

ườ

ng Trung H

c BCVT & CNTT III, Tp M

Tho, Ti

n Giang

CH

ƯƠ

NG V

H

ƯỚ

NG D

N TH

C HÀNH L

P

ĐẶ

T- CÀI

ĐẶ

T THI

T B

ADSL ROUTER

  1. H

ƯỚ

NG D

N L

P

ĐẶ

T ADSL ROUTER

1. Tr

ướ

c khi l

p

đặ

t ADSL router c

n chu

n b

các v

t t

ư

, thi

ế

t b

sau: Thi

ế

t b

ADSL router Cáp UTP- CAT5 ho

c cáp USB Cáp

đ

i

n tho

i

đầ

u RJ11 Adaptor ngu

n Xem h

ướ

ng d

n l

p

đặ

t – cài

đặ

t (n

ế

u có) Máy tính

để

cài

đặ

t thông s

cho ADSL Router 2. S

ơ

đồ

- thao tác l

p

đặ

t thi

ế

t b

ADSL Router t

i nhà Khách hàng.

[email protected]

53

Tr

ườ

ng Trung H

c BCVT & CNTT III, Tp M

Tho, Ti

n Giang

H

p

đấ

u dây

FILTER

MODEM

ADSL Router

HUB/SWITCH

1 2

5 6 7 8 9

C á pm

n gR J 4 5

Cáp

đ

i

n tho

i RJ11 Cáp m

ng RJ45

Đ

ôi cáp ADSL

3

4

S

Ơ

ĐỒ

L

P

ĐẶ

T CÁC THI

T B

ADSL

[email protected]

54

Hướng dẫn cài đặt modem billion adsl2+ router

Tr

ườ

ng Trung H

c BCVT & CNTT III, Tp M

Tho, Ti

n Giang

3.Thao tác l

p

đặ

t các thi

ế

t b

ADSL:

B

ướ

c 1:

Đấ

u

đ

ôi cáp ADSL vào 2

c vít c

a thi

ế

t b

ch

ng sét (s

1 và s

2).

Đ

ôi cáp ADSL ph

i

đ

i tr

c ti

ế

p t

cáp B

ư

u

Đ

i

n kéo vào nhà, không r

nhánh, không qua thi

ế

t b

ch

ng sét th

ườ

ng ho

c các thi

ế

t b

khác nh

ư

: chuông, t

ng

đ

ài...

B

ướ

c 2:

G

n Filter (splitter) vào c

ng Phone (ho

c POT) c

a thi

ế

t b

ch

ng sét (s

B

ướ

c 3: 3.1

N

i c

ng DATA c

a thi

ế

t b

ch

ng sét (s

  1. vào c

ng Wan c

a Modem ADSL (s

  1. b

ng cáp

đ

i

n tho

i RJ11.

3.2

Tr

ườ

ng h

p không

đấ

u theo s

ơ

đồ

B

ướ

c 3.1 thì n

i c

ng Data (ho

c modem) c

a Filter (s

  1. vào c

ng Wan c

a Modem ADSL (s

  1. b

ng cáp

đ

i

n tho

i RJ11.

B

ướ

c 4:

N

i t

c

ng Phone c

a Filter (s

  1. vào h

th

ng

đ

i

n tho

i và Fax.

Để

dùng

đượ

c d

ch v

ADSL

đồ

ng th

i v

i d

ch v

tho

i thì t

t c

h

th

ng dùng tho

i ho

c Fax

đề

u ph

i n

i sau Filter.

B

ướ

c 5:

5.1 Tr

ườ

ng h

p n

i vào m

ng LAN:

N

i c

ng LAN (RJ45) c

a Modem ADSL (s

  1. vào c

ng LAN (RJ45) c

a Hub/Switch (s

9).

5.2 Tr

ườ

ng h

p n

i vào máy tính cá nhân, s

d

ng card m

ng:

Tr

ườ

ng h

p b

n ch

dùng m

t máy tính thì có th

n

i c

ng LAN c

a Modem ADSL (s

  1. vào c

ng card m

ng c

a máy tính.

5.3 Tr

ườ

ng h

p n

i vào máy tính cá nhân, s

d

ng c

ng USB:

Tr

ườ

ng h

p máy tính không có card m

ng thì b

n có th

n

i c

ng USB c

a Modem ADSL vào c

ng USB c

a máy tính.

[email protected]

54