n00bville là gì - Nghĩa của từ n00bville

n00bville có nghĩa là

Một nơi nào đó nơi tất cả các N00B đi chơi và nói về việc nhận Asses PWN3D của họ trong các trò chơi khác nhau.

Ví dụ

N00bville: Dân số: Phát triển Lớn hơn và lớn hơn mỗi ngày