Nghị quyết số 04 tự diễn biến tự chuyển hóa năm 2024

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TW), Chi bộ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực.

Sau khi Nghị Quyết số 04-NQ/TW và các kế hoạch của cấp trên, Ban Dân dân Tỉnh ủy đã tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức với số lượng 15/15 người tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết vào ngày 20/01/2017. Sau học tập cán bộ, đảng viên đều tham gia thảo luận, viết bài thu hoạch nghiêm túc, đúng quy định. Ngày 21/02/2017 Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết (số 05/KH/BBDV). Ngày 30/03/2017, Chi bộ, Ban đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo Nghị quyết TW4. Bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và định kỳ. Chi bộ, Ban đã ban hành 02 Kế hoạch, 01 Chương trình hành động về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Sau hội nghị kiểm điểm, chi bộ, Ban đã kịp thời tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nội quy cơ quan, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chuyên môn; tiến hành rà soát, xây dựng đề án cơ cấu vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm.

Trên cơ sở bản mô tả 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm; kết quả đánh giá xếp loại của các phòng chuyên môn, cơ bản cán bộ, công chức trong Ban đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác; chưa phát hiện tập thể, cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Ban Dân vận thực hiện thường xuyên định kỳ vào cuối năm gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Trong kiểm điểm đã làm rõ những hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục; chú trọng nhận diện, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể cá nhân, tiến hành đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm và xem xét xếp loại đảng viên và cán bộ công chức.

Nghị quyết số 04 tự diễn biến tự chuyển hóa năm 2024

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ, Ban xác định khâu đột phá đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xây dựng hình ảnh người cán bộ dân vận gần dân và trọng dân” đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với phong cách, tác phong công tác gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”. Việc khắc phục các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên đã được chỉ ra tại các hội nghị kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 100% đảng viên đều có kế hoạch khắc phục các khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW và kiểm điểm cuối năm và đều được đánh giá đã nghiêm túc, chủ động thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Đã khắc phục được tình trạng làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Gắn thực hiện Nghị quyết TW4 với nhiệm vụ chính trị Chi bộ đã phối hợp tốt với chuyên môn chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc nắm chắc tình hình nhân dân ở cơ sở, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết các vấn đề kiến nghị chính đáng của nhân dân. Các nội dung công việc được phân công cụ thể, khoa học, rõ người, rõ việc; cán bộ công chức đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đôn đốc cơ sở thực hiện đảm bảo hiệu quả. Với phương châm hướng về cơ sở, hàng tháng, cán bộ, đảng viên chi bộ đã nghiêm túc thực hiện việc đi cơ sở và yêu cầu có báo cáo cụ thể phản ánh tình hình các nội dung trọng tâm triển khai cũng như những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở. Tích cực ứng dụng nghiệp vụ vi tính văn phòng, zalo, VnptIoffice trong trao đổi công việc, triển khai hoạt động... kịp thời, mang lại hiệu quả cũng như tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện để cá nhân cán bộ cân đối, bố trí công việc khoa học hơn.

Trong sinh hoạt Ban, chi bộ đã nêu cao tinh thần tự phê bình không giấu giếm khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Trong kiểm điểm cuối năm, tập thể và cá nhân các đồng chí chi ủy viên, lãnh đạo Ban đều nghiêm túc gắn với những khuyết điểm đã được nhận diện theo tinh thần NQTW4 (khóa XII). Chi bộ tiến hành góp ý cụ thể cho cá nhân của đồng chí đó đúng quy định. Cá nhân các đồng chí đảng viên cũng đã có tinh thần nâng cao tính kiên nhẫn để tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp để có các giải pháp linh hoạt, mềm dẻo trong thực hiện nhiệm vụ, trong các Hội nghị.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW tình hình tư tưởng của đảng viên ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, nhiệm vụ chính trị được giao hoàn thành tốt, xuất sắc, vai trò của tổ chức Đảng được tăng cường, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn được nâng cao, các biểu hiện nói và làm trái với Nghị quyết của Đảng và những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống được ngăn ngừa.

Trong thời gian tới, Chi bộ, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQTW4 (khóa XII), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả hệ thống chuẩn mực cán bộ Dân vận, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với với nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên./.