Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ sản Việt Nam đầu thế kỉ XX do


A.

giai cấp tư sản ra đời muộn, số lượng ít.

B.

 chênh lệch về lực lượng giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

C.

Giai cấp tư sản thế lực kinh tế yếu.

D.

hệ tư tưởng dân chủ tư sản lỗi thời lạc hậu.

Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX là


A.

phong trào còn mang nặng tính tự phát.

B.

chưa sử dụng nhiều phương pháp đấu tranh.

C.

thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.

D.

không gắn cứu nước với canh tân đất nước.

Năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập với mục đích

Cơ sở hạt nhân đầu tiên của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng là

Đặc điểm cơ bản nhất của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 là

Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ điều gì?

14/09/2021 106

A. Nặng về chủ trương tiến hành bằng bạo lực, ám sát cá nhân

B. Đường lối chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cách mạng

Đáp án chính xác

C. Chưa tập hợp được lực lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất

D. Không lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Phương pháp: Chỉ ra yêu cầu lịch sử Việt Nam thời kì này để giải thích lí do khuynh hướng dân chủ tư sản thất bại.  Cách giải: Nội dung của cả 4 phương án đều là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam (1919-1930). Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản là do chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam. - Chưa có đường lối đấu tranh hợp lí: ví dụ hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng còn thiên về ám sát cá  nhân, chưa có cương lĩnh hoạt động rõ ràng.  - Chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo: Giai cấp tư sản Việt Nam non yếu cả về kinh tế và chính trị, dễ thỏa hiệp với thực dân Pháp khi chúng nhượng cho 1 số quyền lợi (còn tư sản mại bản thì là đối tượng của cách mạng). - Chưa có 1 tổ chức thống nhất đủ sức lãnh đạo đấu tranh. Con đường đấu tranh của nhân dân ta lúc này như người đi trong hầm tối chưa tìm thấy lối ra. Ví dụ: Việt Nam Quốc dân đảng chưa xây dựng được cơ sở trong quần chúng, hoạt động chỉ bó hẹp ở Bắc Kì và lực lượng chủ yếu là dựa vào binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ.  → Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thất bại ở Việt Nam vì không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.  Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một trong những điểm tương đồng về nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

Xem đáp án » 14/09/2021 2,945

Trong những năm 1961-1965, Mỹ thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt nhằm 

Xem đáp án » 14/09/2021 2,489

Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật, cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) ở Việt Nam có điểm tương đồng nào dưới đây? 

Xem đáp án » 14/09/2021 1,580

Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa phong trào Cần Vương (1885-1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) ở Việt Nam? 

Xem đáp án » 14/09/2021 1,264

Nguồn gốc sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là 

Xem đáp án » 14/09/2021 1,193

Hội nghị lần thứ 15 (1-1959) và lần thứ 21 (7-1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đều quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng con đường bạo lực cách mạng là vì 

Xem đáp án » 14/09/2021 1,041

Trong phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 – 1925 ở Việt Nam, nhóm Trung Bắc tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao tư tưởng 

Xem đáp án » 14/09/2021 1,014

Sự kiện lịch sử thế giới nào dưới đây có ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1939-1945? 

Xem đáp án » 14/09/2021 952

Điểm chung về bối cảnh lịch sử khi Pháp đề ra các kế hoạch quân sự: Rove (1949), Đời Lát đơ Tátxinhi (1950) và Nava (1953) trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954) là 

Xem đáp án » 14/09/2021 884

Các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ 1936-1945 có điểm chung là đều 

Xem đáp án » 14/09/2021 530

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam nổ ra trên phạm vi cả nước là do 

Xem đáp án » 14/09/2021 438

Một trong những nguyên nhân để Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là do

Xem đáp án » 14/09/2021 424

Nội dung nào dưới đây thể hiện điểm khác nhau trong con đường cứu nước của Phan Bội Châu với Phan Châu Trinh những năm đầu của thế kỷ XX? 

Xem đáp án » 14/09/2021 374

Từ những năm 60-70 của thế kỷ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã xây dựng, phát triển đất nước theo chiến lược 

Xem đáp án » 14/09/2021 324

Trong giai đoạn 1969-1975, sự kiện lịch sử thế giới nào dưới đây có ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Việt Nam? 

Xem đáp án » 14/09/2021 323