Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên ngăn gọn nhất

5. Những quan điểm cơ bản củaĐảng vể công tác thanh niên.• Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục rèn luyệnthanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tụctrung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu dân giàu,nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh. Do vậy nhiệm vụcủa công tác thanh niên là tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhấtcho thanh niên phấn đấu trưởng thành. 5. Những quan điểm cơ bản củaĐảng vể công tác thanh niên.• Công tác thanh niên là một khoa học vì vậy phải đối xử như là mộtkhoa học thực sự. Phương pháp cơ bản trong công tác đoàn kết tậphợp thanh niên là lôi cuốn, thuyết phục và vận động. Chính vìthế mà cần phải có những bộ môn khoa học hỗ trợ như tâm lý, giáodục, sư phạm…. 5. Những quan điểm cơ bảncủa Đảng vể công tác thanhniên. Đoàn là một bộ phận nằm trong xây dựng Đảng bởi vì• Xây dựngxây dựng Đoàn chính là tạo nguồn cung cấp cho Đảng những đảngviên trẻ, cán bộ trẻ, góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.Trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng đối với xây dựng Đoàn là vấn đềcần được khẳng định trong xây dựng Đảng. BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢNVỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH1.2.3.4.5.6.7.Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Mục đích của Đoàn.Tính chất của Đoàn.Chức năng của Đoàn.Vị trí, vai trò của ĐoànTNCS Hồ Chí Minh.Nguyên tắc tổ chức ĐoànTNCS Hồ Chí Minh.Quyền hạn và nhiệm vụ đoàn viên. 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Là tổ chức chính trị, xã hội của thanh niên Việt Nam. Do Đảng CộngSản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rènluyện Đoàn lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn TNCS HồChí Minh. 2. Mục đích của Đoàn:• Là phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dânchủ, giàu mạnh theo con đường XHCN và tư tưởng Hồ Chí Minh, vìcuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ và của nhân dân ViệtNam. 3. Tính chất của Đoàn:Thể hiện trên hai mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng. 4. Chức năng của Đoàn:• Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng CSVN, chức năngnày biểu hiện ở việc Đoàn luôn luôn xác định nhiệmvụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và làngười kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻvang của Đảng, của Bác Hồ.• Đoàn là trường học XHCN của thanh niên: Đoàn tạomôi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúpđỡ họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực củangười lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hộihiên nay.• Đoàn là người đại diện, chăm lo tổ chức của thanhniên, Đoàn tham gia vào các cơ quan Nhà nước, cùngphối hợp với các tổ chức xã hội khác, đề xuất nhữngchưng trình, chính sách có liên quan đến quyền lợi vànghĩa vụ của thanh niên. 5. Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.• Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiếnpháp và pháp luật của Nhà nước. trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo,Đoàn là một trong các tổ chức thành viên tạo nên quyền lực của nhân dântheo cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và nhà nước quản lý”. Với vịtrí này Đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan Nhà nước và bảo vệ thanh, thiếuniên; tổ chức cho đoàn viên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xãhội.• Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh; Đoàn giữ vai trò là người phụ trách trực tiếp vàcó trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội.• Đối với thanh niên Đoàn là người bạn, đồng thời là người tiên phong trong đờisống hàng ngày của thanh niên Việt Nam. Đoàn có đầy đủ những công cụ, làcơ sở hướng thanh niên thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội côngbằng, dân chù và văn minh.• Đối với nhà nước: Đoàn là chỗ dựa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảngvà chính quyền.• Đối với các Đoàn thể, các tổ chức chính trị - Xã hội: Đoàn phối hợp hành độngthúc đẩy sự quan tâm đối với các tầng lớp thanh thiếu niên, vì sự phát triểntiến bộ của thanh niên và các nhiệm vụ kinh tế - Xã hội. 6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:• Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắctổ chức cơ bản:• Cơ quan lãnh đạo của Đoàn đều do bầu cử lập ra và được thựchiện nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.• Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoạtđộng của mình với Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu cùng cấp; vốiBCH Đoàn cấp trên và cấp dưới, với cấp uỷ Đảng cùng cấp.• Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấpdưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhânphục tùng tổ chức.• Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyếtcủa Đoàn. Các thành viên đều được phát biểu ý kiến của mình.Trường hợp cán bộ, đoàn viên có ý kiến khác với nghị quyết thìđược quyền bảo lưu và báo cáo lên đoàn cấp trên cho đến Đạihội đại biểu toàn quốc. Song phải nghiêm chỉnh chấp hànhnghị quyết hiện hành. • 7- Quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên:a/ Đoàn viên có quyền:••••••- Được yêu cầu Đoàn giúp đỡ, tạo điều kiện để nâng cao trình độchính trị, văn hoá, nghề nghiệp, thực hiện sáng kiến và cung cấp thông tin.- Đoàn viên yêu cầu Đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng củamình trước pháp luật và công luận.- Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan các cấp của Đoàn- Được thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ýkiến của mình về các công việc của Đoàn.b/ Đoàn viên có nhiệm vụ:- Chấp hành Điều lệ Đoàn, thực hiện các Nghị quyết của Đoàn, chăm loxây dựng tổ chức Đoàn. Tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trongthanh niên, thiếu nhi và trong xã hội. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệĐảng và Chính quyền.- Tích cực học tập, lao động, công tác xã hội và bảo vệ Tổ quốc gương•mẫu chấp hành và lôi cuốn thanh niên thực hiện đường lối chủ trương củaĐảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.- Liên hệ mật thiết với thanh niên, tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo•dục thanh thiếu niên nhi đồng. Tích cực xây dựng Hội LHTN Việt Nam và ĐộiTNTP Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN

Theo Hồ Chí Minh tương lai của đất nước, của dân tộc nằm ngay trong tay các thế hệ thanh niên. Người khẳng định, thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, bộ phận quan trọng của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. Khi đất nước còn chìm trong nô lệ, thì năm 1925 trong thư Gửi thanh niên Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ, đất nước không còn nếu thanh niên không "sớm hồi sinh"(1). 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người đã chỉ thị thành lập Bộ Thanh niên, rồi đến Nha Thanh niên trong Chính phủ để chăm lo công tác thanh niên. Bác luôn nhắc nhở các bộ, các ngành ban hành những chính sách nhằm giải quyết những vấn đề thuộc lợi ích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; cũng tại thời kỳ này, trong Thư gửi các bạn thanh niên, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó”(2). 

Năm 1955, nói chuyện tại Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã nhắn nhủ thanh niên cả nước: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám, Bác đã gửi Thư cho thanh niên. Trong thư Bác viết: “Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước”(3). 

Trong Di chúc của Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Bác cũng căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Những điều Bác dạy là nhiệm vụ, là trọng trách, là trách nhiệm trước hết của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời cùng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn xã hội.

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 02/1951) nhấn mạnh công tác vận động thanh niên trong tình hình mới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là đẩy mạnh công tác vận động thanh niên ở vùng tạm chiếm, xây dựng Đoàn thanh niên cứu quốc thành tổ chức trung kiên; tăng cường công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) yêu cầu thế hệ trẻ Việt Nam phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, vượt qua thiên tai, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; vững vàng kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh biến động phức tạp của tình hình thế giới.

Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) chỉ rõ: Thanh niên phải được bảo đảm việc làm khi bước vào đời và được quan tâm giáo dục về nhân cách, bản lĩnh và lý tưởng theo phương châm "Sống, chiến đấu, lao động, và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Ngày 13/3/1991, trong tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, Bộ Chính trị (khóa VI) đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-TW về "Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên". Nghị quyết khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai dân tộc và vận mệnh Tổ quốc; khẳng định những quan điểm cơ bản về công tác thanh niên và phương hướng, nội dung giải pháp chủ yếu của công tác thanh niên.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu rõ: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thảm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"(4).

"Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Với đặc tính trẻ trung, sôi nổi, năng động, sáng tạo, sục sôi nhiệt huyết, thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế".

(Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội ĐBTQ lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 11/12/2017)

Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể được xác định: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đây chính là điều kiện, là môi trường thuận lợi để thanh niên thể hiện tài năng, sáng tạo, sức trẻ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thế hệ trẻ không ngừng tăng lên là cơ sở, nguồn lực và là điều kiện quan trọng để thanh niên phát triển tốt hơn. Khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của kinh tế tri thức sẽ tạo ra những cơ hội mới cho thanh niên tiếp cận công nghệ hiện đại và tri thức văn minh của nhân loại trong thời đại mới.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đã xây dựng được một thế hệ thanh niên thời kỳ mới vừa có đạo đức, nhân cách, vừa có tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của Ðảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, công tác, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; mong muốn được cống hiến cho đất nước, có việc làm, thu nhập ổn định, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, môi trường sống an toàn, lành mạnh. 

Việt Nam có hơn 22,6 triệu thanh niên (chiếm 23,2% dân số cả nước). Trong đó, nam chiếm 51%; thanh niên khu vực nông thôn chiếm 63,3%.

Thanh niên có trình độ trung học phổ thông là chủ yếu, đạt 47,9%. Tỷ lệ thanh niên không có chuyên môn kỹ thuật chiếm 76%. Trong số thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 3,1% là thanh niên có trình độ dạy nghề; 3,7% thanh niên có trình độ trung học chuyên nghiệp; 5,9% thanh niên có trình độ cao đẳng; 10,5% thanh niên có trình độ đại học trở lên.

Tỷ lệ thanh niên tham gia lực lượng lao động là 79,8%. Tỷ lệ thanh niên có việc làm là 94,9%; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên là 5,06(5).

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Ðoàn Thanh niên. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về công tác thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, niềm tin và ít quan tâm đến tình hình đất nước, “nhạt Đảng, khô Đoàn”, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ bị kích động, sống thực dụng. Một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số có trình độ học vấn còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức, kỹ năng trong lao động và hội nhập quốc tế. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo công tác thanh niên; chưa thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Ðảng về công tác thanh niên; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa được coi trọng; hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn bất cập, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên và cơ chế phối hợp liên ngành thực hiện công tác thanh niên chưa đủ rõ, chưa mạnh...

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, cần triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm bắt, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; lãnh đạo Ðảng, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, tăng cường đối thoại với thanh niên. Thực hiện thường xuyên, chất lượng, hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hai là, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt, có khí phách và quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng. Ưu tiên lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng và đưa vào quy hoạch để tạo nguồn lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên người dân tộc thiểu số trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức ưu tiên tuyển dụng thanh niên là người dân tộc thiểu số...

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; trách nhiệm của Chính phủ; trách nhiệm của Bộ Nội vụ; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực thi các chính sách phát triển thanh niên trong thời kỳ mới.

"Luật có rồi mà triển khai không tốt thì có Luật cũng bằng không. Cơ chế đặt ra rồi mà không vận hành, không thực hiện, không kiểm tra thì không mang lại hiệu quả" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết khẳng định tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 32.

Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Ðảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng năm của các cấp, các ngành, các địa phương.

Bốn là, tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp luật pháp của mỗi nước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế. Xây dựng Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Ðảng. 

Năm là, sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Cần tăng cường phát huy trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước và xã hội; sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; rèn luyện đạo đức, nhân cách; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn. Bảo vệ, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.../.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) Nguyễn Ái Quốc: Bản án chế độ thực dân Pháp, Nxb Sự thật, Hà Nội 1976, tr.175, tr.180.

(2) Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội 1960, tr.278 - 279.

(3) Sđd, t.11, tr.503-504. 

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội năm 2021, tr 168.

(5) Tổng cục Thống kê: Số liệu năm 2020.

Nguyễn Văn Vỹ, Tạp chí Tổ chức nhà nước

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên ngăn gọn nhất