Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của singapore

GiaiVaDap.com
Đăng nhập
 • Tất cả danh mục
  • Hỏi đáp bài tập
  • Hỏi đáp kiến thức
  • Toán học
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Toán lớp 12
   • Toán lớp 12 Nâng cao
   • Toán lớp 11
   • Toán lớp 11 Nâng cao
   • Toán lớp 10
   • Toán lớp 10 Nâng cao
   • Toán lớp 9
   • Tài liệu Dạy - học Toán 9
   • Toán lớp 8
   • Tài liệu Dạy - học Toán 8
   • Toán lớp 7
   • Tài liệu Dạy - học Toán 7
   • Toán lớp 6
   • Tài liệu Dạy - học Toán 6
   • Toán lớp 5
   • Toán lớp 4
   • Toán lớp 3
   • Toán lớp 2
   • Toán lớp 1
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Toán lớp 12
   • Sách bài tập Toán 12 Nâng cao
   • Sách bài tập Toán 11 Nâng cao
   • Sách bài tập Toán 10 Nâng cao
   • Sách bài tập Toán lớp 11
   • Sách bài tập Toán lớp 10
   • Sách bài tập Toán lớp 9
   • Sách bài tập Toán lớp 8
   • Sách bài tập Toán lớp 7
   • Sách bài tập Toán lớp 6
   • Vở bài tập Toán lớp 5
   • Vở bài tập Toán lớp 4
   • Vở bài tập Toán lớp 3
   • Vở bài tập Toán lớp 2
  • Vật lý
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Vật lý lớp 12
   • Vật lý lớp 12 Nâng cao
   • Vật lý lớp 11
   • Vật lý lớp 11 Nâng cao
   • Vật lý lớp 10
   • Vật lý lớp 10 Nâng cao
   • Vật lý lớp 9
   • Vật lý lớp 8
   • Vật lý lớp 7
   • Vật lý lớp 6
   • Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9
   • Tài liệu Dạy - học Vật lý 8
   • Tài liệu Dạy - học Vật lý 7
   • Tài liệu Dạy - học Vật lý 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Vật lý lớp 12
   • Sách bài tập Vật lý 12 Nâng cao
   • Sách bài tập Vật lý lớp 11
   • Sách bài tập Vật lý 11 Nâng cao
   • Sách bài tập Vật lý lớp 10
   • Sách bài tập Vật lý lớp 9
   • Sách bài tập Vật lý lớp 8
   • Sách bài tập Vật lý lớp 7
   • Sách bài tập Vật lý lớp 6
  • Hóa học
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Hóa lớp 12
   • Hóa học lớp 12 Nâng cao
   • Hóa lớp 11
   • Hóa học lớp 11 Nâng cao
   • Hóa lớp 10
   • Hóa học lớp 10 Nâng cao
   • Hóa lớp 9
   • Hóa lớp 8
   • Tài liệu Dạy - học Hóa học 9
   • Tài liệu Dạy - học Hóa học 8
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Hóa lớp 12
   • Sách bài tập Hóa học 12 Nâng cao
   • Sách bài tập Hóa lớp 11
   • Sách bài tập Hóa học 11 Nâng cao
   • Sách bài tập Hóa lớp 10
   • Sách bài tập Hóa học 10 Nâng cao
   • Sách bài tập Hóa lớp 9
   • Sách bài tập Hóa lớp 8
  • Ngữ văn
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Luyện dạng đọc hiểu
   • Ngữ Văn lớp 12
   • Ngữ văn lớp 11
   • Ngữ văn lớp 10
   • Ngữ văn lớp 9
   • Ngữ văn lớp 8
   • Ngữ văn lớp 7
   • Ngữ văn lớp 6
   • Tiếng Việt lớp 5
   • Tiếng Việt lớp 4
   • Tiếng Việt lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 2
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 12
   • Soạn văn 12
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 11
   • Soạn văn 11
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 10
   • Soạn văn 10
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 9
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 8
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 7
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 6
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
  • Lịch sử
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Lịch sử lớp 12
   • Lịch sử lớp 11
   • Lịch sử lớp 10
   • Lịch sử lớp 9
   • Lịch sử lớp 8
   • Lịch sử lớp 7
   • Lịch sử lớp 6
   • Lịch sử lớp 5
   • Lịch sử lớp 4
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Lịch sử lớp 12
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 11
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 10
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 9
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 8
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 7
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 6
   • Vở bài tập Lịch sử 5
   • Vở bài tập Lịch sử 4
  • Địa lí
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Địa lí lớp 12
   • Địa lí lớp 11
   • Địa lí lớp 10
   • Địa lí lớp 9
   • Địa lí lớp 8
   • Địa lí lớp 7
   • Địa lí lớp 6
   • Địa lí lớp 5
   • Địa lí lớp 4
   • Tập bản đồ Địa lí 12
   • Tập bản đồ Địa lí 9
   • Tập bản đồ Địa lí 8
   • Tập bản đồ Địa lí 7
   • Tập bản đồ Địa lí 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Địa lí lớp 12
   • Sách bài tập Địa lí lớp 11
   • Sách bài tập Địa lí lớp 10
   • Sách bài tập Địa lí lớp 9
   • Sách bài tập Địa lí lớp 8
   • Sách bài tập Địa lí lớp 7
   • Sách bài tập Địa lí lớp 6
   • Vở bài tập Địa lí 5
   • Vở bài tập Địa lí 4
  • Tiếng Anh
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Ngữ pháp Tiếng Anh
   • Tiếng Anh lớp 12
   • Tiếng Anh lớp 11
   • Tiếng Anh lớp 10
   • Tiếng Anh lớp 9
   • Tiếng Anh lớp 8
   • Tiếng Anh lớp 7
   • Tiếng Anh lớp 6
   • Tiếng Anh lớp 3 Mới
   • Tiếng Anh lớp 4 Mới
   • Tiếng Anh lớp 5 Mới
   • Tiếng Anh lớp 6 Mới
   • Tiếng Anh lớp 7 Mới
   • Tiếng Anh lớp 8 Mới
   • Tiếng Anh lớp 9 Mới
   • Tiếng Anh lớp 10 Mới
   • Tiếng Anh lớp 11 Mới
   • Tiếng Anh lớp 12 Mới
   • Family & Friends Special Grade 5
   • Family & Friends Special Grade 4
   • Family & Friends Special Grade 3
   • Family & Friends Special Grade 2
   • Family & Friends Special Grade 1
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 12
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 11
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 10
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 mới
  • Sinh học
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Sinh lớp 12
   • Sinh lớp 12 Nâng cao
   • Sinh lớp 11
   • Sinh lớp 11 Nâng cao
   • Sinh lớp 10
   • Sinh lớp 10 Nâng cao
   • Sinh lớp 9
   • Sinh lớp 8
   • Sinh lớp 7
   • Sinh lớp 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Sinh lớp 12
   • Sách bài tập Sinh lớp 11
   • Sách bài tập Sinh lớp 10
   • Sách bài tập Sinh lớp 9
   • Sách bài tập Sinh lớp 8
   • Sách bài tập Sinh lớp 7
   • Sách bài tập Sinh lớp 6
  • Giáo dục công dân
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Giáo dục công dân lớp 12
   • Giáo dục công dân lớp 11
   • Giáo dục công dân lớp 10
   • Giáo dục công dân lớp 9
   • Giáo dục công dân lớp 8
   • Giáo dục công dân lớp 7
   • Giáo dục công dân lớp 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập GDCD lớp 9
   • Sách bài tập GDCD lớp 8
   • Sách bài tập GDCD lớp 7
   • Sách bài tập GDCD lớp 6
  • Công nghệ
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Công nghệ 12
   • Công nghệ 11
   • Công nghệ 10
   • Công nghệ 9
   • Công nghệ 8
   • Công nghệ 7
   • Công nghệ 6
  • Tin học
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Tin học lớp 12
   • Tin học lớp 11
   • Tin học lớp 10
   • Tin học lớp 9
   • Tin học lớp 8
   • Tin học lớp 7
   • Tin học lớp 6
  • Lời bài hát
  • Lớp 12
  • Lớp 11
  • Lớp 10
  • Lớp 9
  • Lớp 8
  • Lớp 7
  • Lớp 6
  • Lớp 5
  • Lớp 4
  • Lớp 3
  • Lớp 2
  • Lớp 1
Giải Và Đáp GiaiVaDap Địa lí Địa lí lớp 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin-ga-po (vĩ độ 1°B) và nhận xét:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Địa lí 7

Đề bài

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin-ga-po (vĩ độ 1°B) và nhận xét:

+ Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ của Xin-ga-po có đặc điểm gì ?

+ Lượng mưa cả năm khoảng bao nhiêu ? Sự phân bố lượng mưa trong năm ra sao ? Sự chênh lệch giữa lượng mưa tháng thấp nhất và tháng cao nhất là khoảng bao nhiêu milimet ?

Lời giải chi tiết

- Nhận xét:

- Nhiệt độ:

+ Đường nhiệt độ ít dao động (biên độ nhiệt nhỏ: 1-2 độ C).

+ Nhiệt độ các tháng trong năm đều ở mức cao trên 25°C

⟹khí hậu nóng quanh năm.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa cả năm khoảng từ 1.500 đến 2.500mm.

+ Mưa nhiều và phân bố đều quanh năm, hầu hết các tháng đều có lượng mưa trên 170mm.

+ Tháng có mưa nhiều nhất là tháng khoảng 260 mm, tháng mưa ít nhất khoảng 170 mm. Sự chênh lệch lượng mưa tháng thấp nhất và tháng cao nhất khoảng 90 mm.

Bài tập cùng chuyên mục
 • Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.
 • Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1.
 • Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin-ga-po (vĩ độ 1°B) và nhận xét:
 • Quan sát ảnh và hình vẽ lát cắt rừng rậm xanh quanh năm, cho biết: Rừng có mấy tầng chính? Tại sao rừng ở đây có nhiều tầng?
 • Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 7
 • Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 7
 • Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 7
 • Bài 4 trang 19 SGK Địa lí 7
2019 © All Rights Reserved - GiaiVaDap.com