Sách lớp 1 năm 2020

Theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, đội ngũ GV dạy lớp 1, Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường đã lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 để triển khai dạy-học năm học 2020-2021.

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM TRUNG

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN

TT

Tên sách

Bộ sách

Tổng chủ biên

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Cánh Diều

Nguyễn Minh Thuyết

ĐHSP TPHCM

2

Toán 1

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái

ĐHSP

3

Đạo đức 1

Cánh Diều

Lưu Thu Thuỷ

ĐHSP TPHCM

4

Tự nhiện xã hội 1

Cánh Diều

Mai Sỹ Tuấn

ĐHSP

5

Giáo dục thể chất 1

Cánh Diều

Đặng Ngọc quang

ĐHSP

6

Âm nhạc 1

Cánh Diều

Lê Anh Tuấn

ĐHSP TPHCM

7

Mỹ Thuật 1

Cánh Diều

Phạm Văn Tuyến

ĐHSP

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh Diều

Nguyễn Dục Quang

ĐHSP TPHCM

9

Tiếng Anh 1

Macmillan Education

Hoàng Văn vấn

NXBGD VN

CT HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-THKA

Khánh An, ngày 19 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường

Năm học 2020-2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông: Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 và Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Công văn số 470/SGDĐT-GDTH ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 109/PGDĐT ngày 13/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

Xét đề nghị tại tờ trình số 05/TT-THKA ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, trường tiểu học Khánh An:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021.

Điều 2. Danh mục sách được nêm yết công khai trên bảng tin và website của nhà trường, thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh biết trước khi vào năm học 2020-2021.

Điều 3. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các Tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng GD&ĐT;

- Ban ĐD CMHS;

- Đăng bảng tin và website;

- Lưu VT, HS chọn sách.

HIỆU TRƯỞNG

Lại Ánh Hường

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học Khánh AnNăm học 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-THKA  ngày 19/5/2020 của Hiệu trưởng trường TH Khánh An)

Thứ Hai, 25/05/2020 | 09:31

Số lượt xem: 37398

Bảng giá bán lẻ sách giáo khoa lớp 1 phục vụ năm học 2020-2021