Chủ đề: speen

Có 1 bài viết

speen là gì - Nghĩa của từ speen
speen là gì - Nghĩa của từ speen

speen có nghĩa là Để quay. Ví dụ Vinny: * nhìn thấy một sắt golem quay trên rào * "spEEn" speen có nghĩa là một người nào đó bám vào khác; họ ở lại ...