Trong phân tử este x no, đơn chức, mạch hở, cacbon chiếm 54,545% khối lượng. số đồng phân của x

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, hiđro chiếm 8,11% về khối lượng. Tổng số đồng phân este của X là


Este no, đơn chức, mạch hở (X) có %mC bằng 54,545%. Công thức phân tử của X là

Các câu hỏi tương tự

Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng, số công thức cấu tạo của X là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

X là ancol no, đơn chức, mạch hở; Y là axit cacboxylic hai chức, mạch hở, không no, trong phân tử chứa 1 liên kết đôi C=C. Z là este hai chức được tạo bởi XY. Trong số các công thức phân tử sau: C6H8O4, C5H6O4, C7H10O4, C7H8O4, C8H14O4, C5H8O4, số công thức phân tử phù hợp với Z

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2.

B. CnH2n-2O2.

C. CnH2n+1O2.

D. CnH2n+2O2.

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-2O2

B. CnH2n+1O2

C. CnH2nO2

D. CnH2n+2O2

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-2O2

B. CnH2n+1O2

C. CnH2nO2

D. CnH2n+2O2

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là

A. CnH2n+2O, n 2

B. CnH2nO2, n  ≥  2

C. CnH2nO2, n  ≥  1

D. CnH2nO,n  ≥  2

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

 • ngochuyenvi
 • 24/09/2019

 • Cám ơn 2


 • hoanglong02
 • 25/09/2019

 • Cám ơn 1


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 12 - TẠI ĐÂY

Đặt câu hỏi

Chọn đáp án C

X no, đơn chức, mạch hở → Đặt công thức chung của X là CnH2nO2.

%O = 16.212.n+2n+16.2.100=36,36%

→ n = 4 (C4H8O2)

Các đồng phân este là
HCOOCH2CH2CH3
HCOOCH(CH3)CH3
CH3COOCH2CH3
CH3CH2COOCH3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án là B

Đặt công thức CnH2n O2  ta có phương trình

54.545.(14n+16.2) = 12.n.100 => n= 4 => C4H8O2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Este X mạch hở được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức. Trong phân tử X, cacbon chiếm 54,54% về khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của este X là:

A.

2.

B.

5.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

4.

Công thức phân tử của este no, đơn chức là CnH2nO2 (n ≥ 1).

%(m) của C = 12n : (14n + 32) = 54,54%

n = 4
CTPT của X là C4H8O2.

→ Có 4 đồng phân: CH3CH2COOCH3; CH3COOCH2CH3; HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1M thu được một muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 ancol. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn m gam X thì thu đợc 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam. CTCT thu gọn của 2 este là:

 • Những kết luận nào sau đây về đặc điểm cấu trúc muối natri của axit béo là đúng?

 • Đun nóng 0,1 mol X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của axit hữu cơ đa chức Y và 9,2 gam ancol đơn chức Z. Cho toàn bộ lượng ancol Z đó bay hơi ở đktc sẽ chiếm thể tích là 4,48 lít. CTCT của X là:

 • Cho este có công thức cấu tạo:

  Tên gọi của este là:

 • Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol M cùng dãy đồng đẳng. Cho 8,04 (gam) X tác dụng với Na dư thu được 1,344 (lít) khí H2 (đktc). Khi cho hỗn hợp trên tác dụng với 20 (gam) axit axetic với hiệu suất phản ứng đạt 70% thì thu được m (gam) este. Giá trị của m là:

 • Một loại mỡ chứa 70% olein (glixeryl trioleat), và 30% stearin (glixeryl tristearat) về khối lượng. Khối lượng xà phòng Na thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100 kg mỡ đó là:

 • Este X có công thức chung là CnH2nO2. Biết rằng:

  Công thức phân tử nào sau đây phù hợp X?

 • X là một este đơn chức. Thủy phân 0,01 mol X với 300 (ml) NaOH 0,1 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được phần hơi (chỉ có nước) và 2,38 gam chất rắn khan, số công thức cấu tạo có thể có của X là:

 • Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta sử dụng chỉ số axit với định nghĩa: ''Chỉ số axit bằng số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo". Khối lượng NaOH cần thiết để trung hòa 10(g) một chất béo có chỉ số axit 5,6 bằng:

 • Những nhận định nào sau đây không đúng?

 • Cho cân bằng hoá học sau:

  CH3COOH + C2H5OH

  CH3COOC2H5 + H2O; KC = 4.

  Nồng độ đầu của C2H5OH và CH3COOH lần lượt là 1M và 2M. Khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thành phần % ancol etylic bị este hoá là:

 • Este X mạch hở được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức. Trong phân tử X, cacbon chiếm 54,54% về khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của este X là:

 • Thuỷ phân hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần dùng hết 110 (ml) dung dịch NaOH 1M thu được 10,46 gam hỗn hợp hai muối, đồng thời thu được 2,9 gam ancol Z, ancol này không bền chuyển hoá ngay thành anđehit. Công thức cấu tạo của hai este lần lượt là:

 • Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol thơm đơn chức ( 1 vòng benzen) có dạng:

 • Triglixerit là este 3 lần este của glixerol với axit béo. Có thể thu được tối đa bao nhiêu triglixerit khi đun glixerol với hỗn hợp 3 axit RCOOH, R'COOH và R''COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác)?

 • Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là:

 • Thực hiện phản ứng este hoá giữa m (gam) axit metacrylic với ancol metylic, thu được 120 (gam) metyl metacrylat với hiệu suất phản ứng là 40%. Giá trị tối thiểu của m là:

 • Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa một loại nhóm chức) thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là:

 • Những nhận định nào sau đây là đúng?

 • Khi thủy phân este X thì thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:

 • Đun sôi hỗn hợp X gồm 3,0 (gam) axit axetic với 2,5 (gam) ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác. Kết thúc thí nghiệm thu được 3,3 (gam) etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:

 • Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 200 (ml) dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23):

 • Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH

  2Z + Y.

  Để oxi hóa hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là:

 • Hỗn hợp X gồm hai este đều đơn chức. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng vừa hết 200 (ml) dung dịch NaOH 2M, thu được một anđehit Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 32,0 gam chất rắn. Biết phần trăm khối lượng của oxi trong anđehit Y là 27,59%. Công thức cấu tạo của hai este lần lượt là:

 • Đun sôi a (gam) một triglixerit (X) với dung dịch KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 (gam) glixerol và hỗn hợp Y gồm m (gam) muối của axit oleic với 3,18 (gam) muối của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là:

 • Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

 • Este X mạch hở có CTPT là C5H8O2. Xà phòng hoá X thu được muối Y và ancol Z. Để hiđrat hoá Z thu được anken T. Vậy X là:

 • Mệnh đề không đúng là:

 • Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 (ml) dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là:

 • Dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì:

 • Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn hợp muối và 5,56 gam hỗn hợp ancol. CTCT của 2 este là:

 • Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là:

 • Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16):

 • Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 (ml) dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

 • Một hỗn hợp X gồm hai este. Nếu đun nóng 15,7 (gam) hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 (gam) hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc một kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 15,7 (gam) hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 21,84 lít O2 (đktc) và thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Công thức của 2 este là:

 • Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT C8H14O4. Khi thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được một muối và hỗn hợp 2 ancol A, B. Phân tử ancol B có số nguyên tử C gấp đôi phân tử ancol A. Khi đun nóng với H2SO4 đặc ở điều kiện thích hợp A cho một olefin và B cho 3 olefin đồng phân, CTCT thu gọn của X là:

 • Đun nóng axit axetic với ancol iso-amylic (CH3)2CHCH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được iso-amyl axetat (dầu chuối). Giả sử hiệu suất phản ứng este hoá đạt 68% thì lượng dầu chuối thu được từ 132,35 (gam) axit axetic đun nóng với 200 (gam) ancol iso-amylic là:

 • Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 với số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

 • Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

 • Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

 • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?