ultimate marvel vs capcom 3 là gì - Nghĩa của từ ultimate marvel vs capcom 3

sipsi phoor a y có nghĩa là

Một sự thay đổi trên từ Sipsip hooray, Sipsi phoor a y là một cô gái đặc biệt mà mọi người đều biết bằng cách nào đó.Cô ấy bạn bè với Kayla Mansouri, cô gái tiệc tùng.

Ví dụ

Bạn có biết Sipsi Phoor A Y?Không?Ur không mát.