Công văn bệnh viện trả lại vật tư y tế năm 2024

Công văn bệnh viện trả lại vật tư y tế năm 2024

Bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Phú Nhuận (TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký công văn gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội TP, các cơ sở khám chữa bệnh về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP năm 2024.

Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng

Theo UBND TP, đặc thù tại TP.HCM, số chi khám bệnh, chữa bệnh vẫn ở mức cao so với dự toán được Thủ tướng giao.

Thực tế số lượt khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể tại 187 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phát sinh 20,59 triệu lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 18,76% so với cùng kỳ năm trước.

Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là 22.723 tỉ đồng, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm trước.

Công văn của thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024.

Mục đích là để đảm bảo cân đối dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được Thủ tướng giao trong năm 2024, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Còn đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường công tác tự kiểm tra phòng, chống hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; tự kiểm tra, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, cần thực hiện chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đồng thời chuyển dữ liệu chi phí khám chữa bệnh ngay sau khi kết thúc đợt điều trị lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tuyệt đối không lập hồ sơ khống và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người không đủ điều kiện...

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21812/CT-HTr ngày 12/5/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội và công văn số 022004/NL ngày 28/03/2014 của Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh vướng mắc về xuất hóa đơn đối với trường hợp trả lại hàng hóa (thuốc) của các bệnh viện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP. Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh thì các công ty dược phẩm (Bên bán) cung cấp hàng hóa (thuốc) cho các bệnh viện công lập, trạm y tế và cơ sở y tế công cộng (Bên mua). Bên bán đã xuất hàng, xuất hóa đơn cho Bên mua và Bên bán đã kê khai, nộp thuế theo quy định. Sau đó, các bệnh viện, trạm y tế và cơ sở y tế công cộng trả lại một phần hàng hóa đã mua. Bên mua đã làm thủ tục hồ sơ trình Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ cùng với xác nhận của cơ quan bảo hiểm y tế để thanh toán tiền hàng cho Bên bán. Khi trả lại hàng, Bên bán và Bên mua đã lập văn bản xác nhận việc trả lại hàng hóa, Bên mua lập Phiếu xuất kho giao cho Bên bán, Bên bán căn cứ Phiếu xuất kho, văn bản xác nhận giữa Bên mua và Bên bán để hoàn trả cho Kho bạc Nhà nước phần tiền hàng thu hồi đã nhận (có chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho Bạc). Bên mua không trả lại hóa đơn cho Bên bán do đã làm thủ tục với Kho bạc, Bên bán không thể thu hồi hóa đơn đã lập.

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ vào Phiếu xuất kho của Bên mua khi trả lại hàng, văn bản xác nhận giữa Bên mua và Bên bán, chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho Bạc, Bên bán lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm vào hóa đơn tiếp theo (hoặc kỳ gần nhất). Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu..., Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Bên bán kê khai điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT tương ứng lượng hàng bị trả lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh biết./.

Nơi nhận: - Như trên; - Vụ: PC (BTC); - Vụ PC - TCT; - Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Công văn 4151/TCT-CS ngày 25/09/2014 về xuất hóa đơn đối với trường hợp trả lại hàng hóa (thuốc) của các bệnh viện do Tổng cục Thuế ban hành