Get on the bus là gì năm 2024

Tôi lên xe buýt số 7 ở đâu được?

Where do I get on the number 7 bus?

Và anh cho chúng lên xe buýt?

you let them get on a bus?

Họ đang lên xe buýt.

They're on the bus.

Thế là, tôi lên xe buýt vào khu trung tâm để mua một cái poster Thiên Bình

So, I took the bus downtown to get the new Libra poster.

“Trèo được lên xe buýt là cả một vấn đề đối với chúng tôi.

“Getting on the bus is literally a big step for us.

Tôi lên xe buýt số mấy để tới Waikiki?

What number bus do I take to get to Waikiki?

Giờ anh ta lên xe buýt khác.

Now he's getting on another bus.

Fredrica lên xe buýt đi Chicago để thử 1 công việc.

Fredrica went into Chicago on the bus to see about a job.

María giúp Laura trèo lên xe buýt

María helps Laura to get on the bus

Chúng ta có lên xe buýt hay không đây?

Do we get on the bus or not?

Ông hãy lên xe buýt số 5.

You should take the number 5 bus.

Tôi cho họ lên xe buýt.

I'm putting them on a bus.

Nhưng chỉ một chút sau đó, khi lên xe buýt. Anh ta đột nhiên bị mang đi.

But only seconds later, I'm getting on the bus and Jim suddenly gets pulled away.

Và nếu anh làm việc đó, tôi sẽ ném cái mông chết tiệt của anh lên xe buýt.

And if you get caught, I will throw your ass under a fucking bus.

Vậy khi cậu ấy lên xe buýt, ông chưa nghe gì từ cậu ấy.

So once he got on the bus, You never heard from him.

Nhưng cậu phải lên xe buýt.

But he needs to be on a bus.

Chúng ta sẽ lên xe buýt chuyến kế tiếp.

We're leaving on the next bus.

Cứ mười giờ sáng, anh ta lại lên xe buýt ở bến Hiranandani.

Every morning at ten, he takes the bus from Hiranandani.

Lên xe buýt, tất cả mọi người!

On the bus, everybody!

Tôi lên xe buýt mà không biết phải đi đâu.

i took the bus with no real place to go.

Một người mẹ trẻ đi lên xe buýt với bảy đứa con.

A young mother got on a bus with seven children.

Bạn bước lên xe buýt.

So you get a bus.

Đó là lý do Foyet chỉ lên xe buýt.

Which is why foyet Only takes a bus.

Ông phải lên xe buýt này để đi tới bảo tàng.

You have to get on that bus to go to the museum.

Get on
Get on the bus là gì năm 2024

/ɡɛt ɒn/

Lên phương tiện giao thông hoặc vào một vị trí nào đó.

Ex: Let's get on the bus and find a seat.

(Hãy lên xe buýt và tìm chỗ ngồi.)

Từ đồng nghĩa

Board /bɔːrd/

(v): Lên xe.

Ex: Passengers are requested to board the train from platform two.

(Hành khách được yêu cầu lên tàu từ sân ga số hai.)

Từ trái nghĩa

Get off /ɡɛt ɒf/

(v): Xuống xe.

Ex: When we arrive at the station, we'll get off the train.

(Khi chúng ta đến ga, chúng ta sẽ xuống tàu.)

Get on the bus là gì năm 2024
Chia sẻ

Bình chọn:

4.9 trên 7 phiếu