Làm thế nào để bạn đi đến dòng thứ hai trong python?

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng ký tự xuống dòng mới của Python và cách in mà không cần xuống dòng. Khả năng kiểm soát cách chương trình của bạn in chuỗi là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt khi làm việc với tệp văn bản hoặc giao diện dòng lệnh (CLI). Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các cách khác nhau để đưa ký tự xuống dòng vào chương trình Python của mình, bao gồm ký tự

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
3 và chuỗi nhiều dòng

Khả năng in trên các dòng mới làm tăng khả năng đọc đầu ra của chương trình của bạn. Tương tự, các ký tự xuống dòng thường được tìm thấy trong các tệp văn bản. Có thể hiểu cách các ký tự này hoạt động trong Python sẽ cho phép bạn tạo các chương trình đáp ứng cách bạn mong đợi.

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ học được

  • Ký tự dòng mới của Python là gì
  • Cách in không có dòng mới trong Python
  • Cách sử dụng chuỗi nhiều dòng để in trên nhiều dòng

Bắt đầu nào

Mục lục

Ký tự dòng mới Python

Trong Python, ký tự để tạo dòng mới là ký tự \n. Bất cứ nơi nào ký tự này được chèn vào một chuỗi, một dòng mới sẽ được tạo khi chuỗi được in ra. Về bản chất, ký tự này cho biết vị trí kết thúc của một dòng – mọi ký tự tiếp theo sẽ được in trên một dòng mới

Hãy cùng xem một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng ký tự dòng mới của Python,

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
3, để in trên nhiều dòng trong Python

# Printing on Multiple Lines in Python
string = "Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!
# Learn Python and Data Science!

Chúng ta có thể thấy rằng bằng cách bao gồm ký tự xuống dòng

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
3, khi chuỗi được in, văn bản được chia thành nhiều dòng

Để giải trí sang một bên, bạn có thể đang nghĩ, "Nếu tôi thực sự muốn in

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
6 thì sao?" . Ký tự
# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
0 đóng vai trò là ký tự thoát. Bằng cách thêm tiền tố này vào ký tự dòng mới, ký tự dòng mới sẽ được thoát. Hãy xem nó trông như thế nào

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!

Chúng ta có thể thấy rằng ký tự thoát không được in nhưng ký tự xuống dòng được in đầy đủ

In bằng Python không có dòng mới

Khi bạn in nhiều câu lệnh trong Python, theo mặc định, chúng sẽ in trên nhiều dòng. Hãy xem đoạn mã dưới đây làm ví dụ

# Printing Multiple Statements in Python
print("Hello!")
print("Welcome to datagy!")

# Returns:
# Hello!
# Welcome to datagy!

Lý do mà các câu lệnh này in trên các dòng khác nhau là vì hàm

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
1 có tham số
# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
2 mặc định là ký tự xuống dòng,
# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
6

Chúng ta thực sự có thể thay đổi phần cuối của các câu lệnh in này bằng cách chuyển vào một chuỗi khác. Ví dụ: nếu chúng tôi muốn tiếp tục in nhiều câu lệnh trên cùng một dòng đầu ra, chúng tôi chỉ cần viết

# Printing in Python Without Newlines
print("Hello!", end=' ')
print("Welcome to datagy!")

# Returns:
# Hello! Welcome to datagy!

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sửa đổi tham số

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
2 thành một ký tự khoảng trắng. Do đó, hai câu lệnh được in trên cùng một dòng, chỉ cách nhau bởi một dấu cách.

Dòng mới trong Chuỗi nhiều dòng Python

Một cách khác mà bạn có thể dễ dàng in trên nhiều dòng trong Python là sử dụng chuỗi nhiều dòng. Chuỗi nhiều dòng trong Python được khai báo bằng ba dấu nháy đơn hoặc ba dấu nháy kép. Điều này cho phép bạn sử dụng ngắt dòng trong chuỗi mà không cần khai báo rõ ràng

Hãy xem cách chúng ta có thể sao chép ví dụ trước đó bằng cách sử dụng các chuỗi nhiều dòng

________số 8

Bởi vì chúng tôi đã khai báo chuỗi là một chuỗi nhiều dòng, chúng tôi có thể xử lý các ngắt dòng ngầm

Cách xóa dòng mới trong Python

Chúng ta có thể sử dụng các phương thức chuỗi khác nhau để loại bỏ các ký tự dòng mới ở đầu và cuối. Các phương pháp

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
5 và
# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
6 để loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối (bao gồm cả các ký tự xuống dòng) tương ứng. Hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng phương pháp
# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
6 để xóa ký tự dòng mới ở đầu

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!
2

Trong ví dụ này, trước tiên chúng tôi in chuỗi có ký tự dòng mới ở đầu. Sau đó, chúng tôi đã in dòng bằng cách loại bỏ bất kỳ khoảng trắng nào

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách làm việc với ký tự xuống dòng trong Python. Bạn đã học cách hoạt động của ký tự dòng mới, cách thoát khỏi ký tự dòng mới và cách in mà không có đối số dòng mới mặc định. Sau đó, bạn đã học cách sử dụng các chuỗi nhiều dòng để mô phỏng in trên các dòng mới. Cuối cùng, bạn đã học cách xóa dòng mới khỏi chuỗi trong Python