Chức năng nào được sử dụng để nhập dữ liệu từ python sang csv?

Lần đầu tiên tôi bắt đầu làm việc với các tệp CSV khi học phần phụ trợ trong chương trình đào tạo bootcamp kỹ thuật phần mềm của mình. Mãi cho đến khi tôi bắt đầu đi sâu hơn vào phần khoa học dữ liệu trong quá trình học liên tục của mình, tôi mới bắt đầu sử dụng chúng một cách thường xuyên

CSV là viết tắt của các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy và các tệp chứa phần mở rộng .csv chứa một tập hợp các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy được sử dụng để lưu trữ dữ liệu

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng bộ dữ liệu Beach Water Quality công khai được lưu trữ trong tệp bwq.csv. Bạn có thể lấy tệp bằng cách tải xuống từ Kaggle, tuy nhiên, bạn sẽ có thể đọc bất kỳ tệp csv nào theo hướng dẫn bên dưới

Đọc tệp CSV bằng Python

Có hai cách phổ biến để đọc tệp .csv khi sử dụng Python. Cách thứ nhất bằng cách sử dụng thư viện csv và cách thứ hai bằng cách sử dụng thư viện pandas

1. Sử dụng Thư viện CSV

import csv

with open("./bwq.csv", 'r') as file:
 csvreader = csv.reader(file)
 for row in csvreader:
  print(row)

Ở đây chúng tôi đang nhập thư viện csv để sử dụng phương pháp

import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data
1 mà nó chứa để giúp chúng tôi đọc tệp csv

Từ khóa

import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data
3 cho phép chúng ta mở và đóng tệp mà không cần phải đóng tệp một cách rõ ràng

Phương thức

import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data
4 nhận hai đối số kiểu
import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data
5. Đầu tiên là tên tệp và thứ hai là đối số chế độ. Chúng tôi đang sử dụng
import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data
6 để đọc, tuy nhiên điều này có thể được bỏ qua vì
import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data
6 được giả định theo mặc định

Sau đó chúng tôi lặp lại trên tất cả các hàng

Bạn sẽ mong đợi một đầu ra trong thiết bị đầu cuối trông giống như thế này

Đầu ra thiết bị đầu cuối Python

2. Sử dụng thư viện Pandas

import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data

Ở đây chúng tôi đang nhập Pandas, một thư viện Python được sử dụng để tiến hành thao tác và phân tích dữ liệu. Nó chứa phương pháp

import pandas as pd
data = pd.read_csv("bwq.csv")
data
8 mà chúng tôi cần để đọc tệp csv của chúng tôi

Bạn nên mong đợi đầu ra trông giống như thế này

Các vấn đề về dấu phân cách có thể xảy ra

Phần lớn các tệp csv được phân tách bằng dấu phẩy, tuy nhiên, có một số tệp được phân tách bằng các ký tự khác, chẳng hạn như dấu hai chấm, có thể tạo ra kết quả lạ trong Python

Giải pháp cho dấu phân cách bằng thư viện CSV

Để thay đổi dấu phân cách bằng thư viện csv, chỉ cần chuyển đối số

import csv

with open("./fileWithColonDelimeter.csv", 'r') as file:
 csvreader = csv.reader(file, delimiter=':')
 for row in csvreader:
  print(row)
2 trong phương thức
import csv

with open("./fileWithColonDelimeter.csv", 'r') as file:
 csvreader = csv.reader(file, delimiter=':')
 for row in csvreader:
  print(row)
3 như vậy

import csv

with open("./fileWithColonDelimeter.csv", 'r') as file:
 csvreader = csv.reader(file, delimiter=':')
 for row in csvreader:
  print(row)

Đối với các trường hợp cạnh khác khi đọc các tệp csv bằng thư viện csv, hãy xem trang này trong tài liệu Python

Giải pháp cho dấu phân cách bằng thư viện Pandas

Để thay đổi dấu phân cách bằng thư viện pandas, chỉ cần chuyển đối số

import csv

with open("./fileWithColonDelimeter.csv", 'r') as file:
 csvreader = csv.reader(file, delimiter=':')
 for row in csvreader:
  print(row)
2 trong phương thức
import csv

with open("./fileWithColonDelimeter.csv", 'r') as file:
 csvreader = csv.reader(file, delimiter=':')
 for row in csvreader:
  print(row)
8 như vậy

import pandas as pd
data = pd.read_csv("fileWithColonDelimeter.csv", delimiter= ':')
data

Đối với các trường hợp cạnh khác khi đọc tệp csv bằng thư viện Pandas, hãy xem trang này tài liệu Pandas

Tiếp theo

Để có hướng dẫn sâu hơn về những gì bạn có thể làm sau khi đọc tệp csv, hãy xem Lập biểu đồ lượng mưa bằng Python, Pandas và Matplotlib của Alex Couture-Beil

Chức năng nào được sử dụng để đọc dữ liệu từ CSV trong Python?

Việc đọc từ tệp CSV được thực hiện bằng cách sử dụng đối tượng trình đọc . Tệp CSV được mở dưới dạng tệp văn bản với hàm open() tích hợp sẵn của Python, hàm này trả về một đối tượng tệp.

Chức năng nhập dữ liệu trong Python là gì?

Hàm read_excel() có thể được sử dụng để nhập dữ liệu excel vào Python. Nếu bạn không chỉ định tên của trang tính trong tùy chọn sheetname=, nó sẽ mặc định lấy trang tính đầu tiên.

Chức năng nào sau đây được sử dụng để nhập dữ liệu từ tệp CSV?

Hàm csv() . đọc. Hàm csv() trong Ngôn ngữ R được sử dụng để đọc các tệp "giá trị được phân tách bằng dấu phẩy". Nó nhập dữ liệu ở dạng khung dữ liệu.

CSV trong read_csv() viết tắt của từ gì?

A các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (csv) được trả về dưới dạng cấu trúc dữ liệu hai chiều với các trục được gắn nhãn. Xem thêm Khung dữ liệu. to_csv. Ghi DataFrame vào tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (csv). read_csv. Đọc tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (csv) vào DataFrame.