Câu 38 tác phẩm văn học chữ nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà nguyễn là

Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới th...

Câu hỏi: Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là

A. Truyện Kiều của Nguyễn Du

B. Các bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

C. Các bài thơ Nôm của Bà Huyện Thanh Quan

D. Các truyện Nôm khuyết danh

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn