Năm 1973 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 56, suy luận.

Lời giải chi tiết:

- Trong hai giai đoạn đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1952 và 1952 – 1973) chính sách đối ngoại của Nhật Bản đều tập trung trong mối quan hệ với Mĩ (Biểu hiện cụ thể với Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật) và các nước Tây Âu.

- Từ năm 1973 đến năm 1991, Nhật Bản bắt đầu thực hiện chính sách “hướng về châu Á” với học thuyết Phucưđa (1977), tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và ASEAN. Đây chính là điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong giai đoạn 1973 – 1991 so với hai giai đoạn trước.

Chọn: B

Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chinh sách đối ngoại của Nhật Bản là


A.

Tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN

B.

Không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu

C.

Chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc

D.

Chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á

Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là


A.

Chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á.

B.

Tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.

C.

Chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc.

D.

Không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.

- Trong hai giai đoạn đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1952 và 1952 – 1973) chính sách đối ngoại của Nhật Bản đều tập trung trong mối quan hệ với Mĩ (Biểu hiện cụ thể với Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật) và các nước Tây Âu.

- Từ năm 1973 đến năm 1991, Nhật Bản bắt đầu thực hiện chính sách “hướng về châu Á” với học thuyết Phucưđa (1977), tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và ASEAN. Đây chính là điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong giai đoạn 1973 – 1991 so với hai giai đoạn trước.

Câu hỏi: Từ năm 1973 đến năm 1991 điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

A. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN B. chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á C. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc

D. không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu