Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 144 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài

Tỉ số của \(3\) và \(8\) là:  

Số \(975\,\,386\) được đọc là:

Phân số chỉ phần không tô màu của hình dưới là:

Giá trị của chữ số \(2\) trong số \(17\,\,235\) là:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để \(3kg\,\,20g = \,\,...\,g\) là:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tìm \(x\), biết: \(x:\dfrac{4}{9} = \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{8}\)


Điền số thích hợp vào ô trống:


Điền số thích hợp vào ô trống:

Nửa chu vi mảnh vườn là:


144 : 2=72 (m)


Tổng số phần bằng nhau là:


3+5=8 (phần)


Chiều dài của mảnh vườn là:


72 : 8 x 5=45 (m)


Chiều rộng của mảnh vườn là:


72-45=27 (m)


Diện tích của mảnh vườn là:


45 x 27=1215 m2


Diện tích đào ao là:


1215×27=24307 m2Diện tích còn lại là:1215-24307=60757 m2Đáp số: 60757 m2


...Xem thêm

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 144m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tính diện tích mảnh vườn đó.                                                                                các bạn giúp mình ,mình sẽ ticks cho nha.

Các câu hỏi tương tự

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!